O ROCZNIKU

ISSN 1896-4362 /print/

ISSN 2392-1552 /online/

„Rocznik Przekładoznawczy” jest recenzowanym, punktowanym periodykiem skupionym wokół teorii, praktyki i dydaktyki przekładu. Stanowi platformę wymiany myśli między tłumaczami praktykami, dla których wykonywanie tłumaczeń jest działalnością przede wszystkim zarobkową, a pracownikami naukowo-dydaktycznymi, zajmującymi się problematyką translacji również, a czasem przede wszystkim, od strony teoretycznej.

Struktura czasopisma ma charakter trójczłonowy. Na pierwszą część /„Artykuły i rozprawy”/ składają się teksty, dotyczące teorii, praktyki i dydaktyki przekładu oraz artykuły recenzyjne.

Druga część /„Przekłady”/ obejmuje tłumaczenia artykułów przekładoznawczych. W tej części pragniemy prezentować czytelnikom najciekawsze światowe ustalenia współczesnej translatologii, jak i te koncepcje klasyczne, które dotąd nie doczekały się przekładu na język polski.

Ostatnia część pisma /„Varia”/ ma charakter otwarty. Publikujemy w niej m.in. omówienia książek, sprawozdania, komunikaty, noty, im memoriam itd.

Pismo jest wydawane w formie drukowanej przez Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, ale znajduje się również na Akademickiej Platformie Czasopism. Dzięki wejściu na Platformę możliwy jest bezpłatny dostęp do wszystkich publikacji. 

Pomysłodawcami powstania „Rocznika Przekładoznawczego” było dwóch germanistów /Maciej Pławski i Lech Zieliński/. Powołanie pisma to konsekwencja wielu długich rozmów, których głównym wątkiem stała się kwestia podjęcia zaplanowanych, strategicznych działań oddolnych, mających na celu zakotwiczenie refleksji nad przekładem na Wydziale Filologicznym UMK. Szczegółowa koncepcja rocznika została opracowana w 2005 roku, w którym wyszedł też pierwszy numer. Tytuł i strukturę (wówczas dwuczłonową) zaproponował Lech Zieliński, przy czym pewien wpływ na ostateczną nazwę periodyku miała również Elżbieta Tabakowska, recenzentka wspomnianego numeru. W 2006 roku do członków redakcji dołączyli przedstawiciele filologii angielskiej (Ewa Kościałkowska-Okońska) i słowiańskiej (Monika Krajewska). Wprowadzono również zasadę uczestnictwa redaktorów dwóch różnych neofilologii w pracach nad poszczególnymi tomami.

Obecnie z „Rocznikiem Przekładoznawczym” związani są przedstawiciele czterech filologii: germańskiej, angielskiej, słowiańskiej i romańskiej.

Pismo jest indeksowane w następujących bazach: Index Copernicus, ERIHPlus, DOAJ, Scopus. 

Konferencja w Toruniu