WSKAZÓWKI DLA AUTORÓW

ZASADY PUBLIKACJI I WSKAZÓWKI REDAKCYJNE

Teksty do „Rocznika Przekładoznawczego” przyjmujemy w systemie ciągłym. Nabór do pisma za dany rok zamykany jest 30 kwietnia lub wcześniej (w przypadku zebrania kompletnego materiału). Informacja o naborze bądź jego zamknięciu dostępna jest w zakładce Aktualności. Teksty należy kierować na adres bobowska@umk.pl (Patrycja Bobowska-Nastarzewska, sekretarz).

Redakcja "Rocznika Przekładoznawczego" nie pobiera opłat za składanie tekstów, prace redakcyjne oraz za publikację w czasopiśmie.

Autorzy, którzy publikują w "Roczniku Przekładoznawczym", zgadzają się na warunki zawarte w umowie licencyjnej (Umowa z autorem artykułu /czasopismo/).

I ARTYKUŁY, ROZPRAWY, ARTYKUŁY RECENZYJNE

Aby artykuł mógł zostać przyjęty do druku, musi spełniać następujące kryteria:

 1. Musi być wynikiem samodzielnych badań. Mając na uwadze zasady etyki i rzetelność naukową artykułów publikowanych w czasopiśmie RP, tj. przeciwdziałając praktykom znanym jako „ghostwriting” i „guest authorship”, redakcja wymaga od autora nadsyłanego tekstu ujawnienia wkładu poszczególnych osób w jego powstanie. Główną odpowiedzialność za przekazane informacje ponosi autor zgłaszający manuskrypt. Jeśli artykuł jest rezultatem współpracy w ramach projektu badawczego, autor zobowiązany jest do podania informacji na temat źródeł jego finansowania, wkładu instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów (financial disclosure). Wszelkie wykryte przejawy nierzetelności badawczej oraz naruszenia etyki naukowej będą ujawniane i dokumentowane przez redakcję. Wraz z artykułem należy przesłać oświadczenie o oryginalności tekstu.
 2. Musi spełniać kryteria formalne i uwzględniać wskazówki redakcyjne.
 3. Musi otrzymać dwie pozytywne recenzje (w przypadku, gdy ocena recenzentów jest rozbieżna, powoływany jest trzeci recenzent, którego opinia ma charakter wiążący). W procedurze oceniania stosowany jest model podwójnej anonimowości (tzw. „double-blind review process”). Recenzje mają formę pisemną i kończą się jednoznacznym wnioskiem o dopuszczenie artykułu do druku bądź jego odrzucenie. Jeżeli decyzja jest pozytywna, ale recenzent uważa za konieczne wprowadzenie poprawek w tekście, autor jest zobowiązany ustosunkować się do jego uwag.
 4. Artykuł recenzyjny powinien zawierać krytyczną analizę i ocenę publikacji naukowej, wydanej w tym samym roku, co planowany numer, bądź w ciągu dwóch lat poprzedzających (np. nr 14 /2019 – książki wydane w latach 2017–2019). Do oceny artykułu recenzyjnego powołuje się jednego recenzenta spoza jednostki reprezentowanej przez autora/autorów tekstu.

          STRUKTURA ARTYKUŁU/ROZPRAWY/ARTYKUŁU RECENZYJNEGO:

 • imię i nazwisko autora (wyrównanie do lewej, czcionka 12 p., pogrubiona)
 • afiliacja; jeśli autorem jest osoba niepracująca na uczelni, prosimy o podanie miejscowości (wyrównanie do lewej, czcionka 12 p.),
 • adres e-mailowy (wyrównanie do lewej, czcionka 12 p.),
 • numer ORCID (wyrównanie do lewej, czcionka 12 p.),
 • tytuł artykułu (wyśrodkowany, czcionka 12 p., pogrubiona),
 • zarys treści: przedstawienie w formie skrótowej problematyki tekstu; objętość 400–700 znaków (wyrównanie do prawej i lewej, czcionka 10 p., odstęp 1, wyrażenie zarys treści pogrubione),
 • słowa kluczowe (wyrównanie do prawej i lewej, czcionka 10 p., odstęp 1, wyrażenie słowa kluczowe pogrubione),
 • treść tekstu (szczegóły dotyczące formatowania poniżej),
 • spis cytowanych pozycji (słowo Literatura pogrubione),
 • tytuł artykułu w języku angielskim (pogrubiony),
 • streszczenie artykułu w języku angielskim (słowo Summary pogrubione, czcionka 10 p., odstęp 1): przedstawienie w formie skrótowej treści artykułu, rezultatu przeprowadzonej analizy, omówienie zastosowanej metodologii (objętość 1500–2000 znaków),
 • słowa kluczowe w języku angielskim (czcionka 10 p., odstęp 1, słowo Keywords pogrubione).

  OBJĘTOŚĆ: Objętość standardowego artykułu powinna wahać się w przedziale 22000–38000 znaków. Objętość dotyczy całości artykułu, a zatem wszystkich wymienionych wyżej elementów. W przypadku dłuższych artykułów i rozpraw prosimy o kontakt z redakcją.

 

II PRZEKŁADY

W ramach tego działu publikujemy opracowania i przekłady tekstów o dużej wadze dla przekładoznawstwa, które nie były dotąd wydawane w języku polskim. Tłumacz dostarcza do redakcji oświadczenie, potwierdzające fakt, że autor oryginału lub/i wydawnictwo, w którym oryginał został opublikowany, wyrażają zgodę na publikację tłumaczenia w „Roczniku Przekładoznawczym”. Tłumaczenia nie podlegają ocenie pod względem prezentowanych treści, gdyż tekst źródłowy przeszedł już odpowiednią procedurę w innym kraju. Redakcja powołuje jednak kompetentną osobę do oceny jakości samego przekładu.

 

III  VARIA

Ten dział czasopisma stanowi kategorię otwartą. Publikujemy w nim m.in. omówienia książek, sprawozdania z konferencji/warsztatów przekładoznawczych, komunikaty, polemiki, noty, „in memoriam” itd. Objętość do 5 stron.

           

       POZOSTAŁE INFORMACJE REDAKCYJNE:

 • Tekst powinien być przygotowany w edytorze Microsoft® Word w wersji 97 lub nowszej; czcionka 12 p.; odstęp 1,5; marginesy 2,5; cytaty zapisane w cudzysłowie, dłuższe cytaty (powyżej 2 linijek) wydzielone w osobnym bloku (bez kursywy i cudzysłowu, czcionka 10 p.). Tekst nie może być formatowany przy użyciu włączonej opcji dzielenia wyrazów oraz podziału stron. Wcięcia akapitowe 1,25; pierwszy akapit tekstu i każdy pierwszy akapit zatytułowanej części - bez wcięcia. W przypadku dzielenia tekstu na tytułowane i numerowane części: wstęp/uwagi wstępne oraz zakończenie/podsumowanie bez numerowania.
 • Źródła cytatów powinny być zapisane w systemie harwardzkim, np. (Gillies 2001: 18), (Pieńkos 2003: 129). W przypadku podjęcia polemiki, dodatkowego wywodu uzasadnione jest stosowanie numerowanych przypisów u dołu strony. W przypadku cytatów ze źródeł obcojęzycznych prosimy o podanie przekładu (w formie przypisu dolnego) lub omówienia, by tekst w całości był czytelny dla odbiorcy nieznającego danego języka/danych języków.
 • Wykaz bibliograficzny (Literatura) – w kolejności alfabetycznej. W przypadku cytowania źródeł pisanych w innym alfabecie niż łaciński wymagana jest transliteracja (dla cyrylicy wg PGN/PCGN, pomoc: https://www.ushuaia.pl/transliterate/). Przykładowy zapis adresów bibliograficznych:       

 

Alekseyeva I. S., 2001, Professional'nyy trening perevodchika, Sankt-Peterburg [Алексеева И. С., 2001, Профессиональный тренинг переводчика, Санкт-Петербург].

Angelelli C.V., 2009, Using a Rubric to Assess Translation Ability. Defining the Construct, [w:] Testing and Assessment in Translation and Interpreting Studies: A Call for Dialogue between Research and Practice, C.V. Angelelli, H.E. Jacobson (red.), Amsterdam–Philadelphia, s. 13–47.

Biel Ł., 2011, Jakość przekładu prawnego i prawniczego w świetle normy europejskiej PN-EN 15038 oraz hipotezy uniwersaliów translatorycznych, „Rocznik Przekładoznawczy. Studia nad teorią, praktyką i dydaktyką przekładu”, 6, s. 13–28.

Dąmbska-Prokop U. (red.), 2000, Mała encyklopedia przekładoznawstwa, Częstochowa.

Dybiec-Gajer J., 2013, Zmierzyć przekład? Z metodologii oceniania w dydaktyce przekładu pisemnego, Kraków.

Ricoeur P., Torop P., 2008, O tłumaczeniu, tłum. T. Swoboda, S. Ulaszek, Gdańsk.

Świgońska R., 2017, Jak długo tłumacz przysięgły musi przechowywać repertorium czynności tłumacza przysięgłego?, Blog o tłumaczeniu prawniczym i sądowym /wpis: 13.02.2017/, http://www.tlumaczeniaprawnicze.com.pl/category/koz/ (dostęp: 20.09.2018).

 

Redakcja zastrzega sobie prawo wprowadzania korekt językowych bez porozumienia z autorem tekstu. 

Autor ma wgląd do artykułu na kilku etapach przygotowania publikacji: po recenzjach, po korekcie oraz po składzie.

 

Konferencja w Toruniu