ZASADY ETYKI

W czasopiśmie obowiązują standardy jakości akademickiej obejmujące oryginalność / nowy wkład, siłę argumentacji, dokładność recenzji oraz adekwatnie i trafnie zastosowaną metodologię badawczą. W oparciu o opinie recenzentów, Redakcja podejmuje ostateczną decyzję, która stanowi o odrzuceniu artykułu, zaakceptowaniu go z większymi lub mniejszymi zmianami i korektami lub o jego akceptacji w istniejącej postaci. Autor artykułu zostanie o tym fakcie w odpowiedni sposób powiadomiony.

Zasady etyki dotyczące publikacji i niedozwolone praktyki

DEKLARACJA DOTYCZĄCA STOSOWANIA STANDARDÓW ETYCZNYCH

Redakcja, autorzy i recenzenci „Rocznika Przekładoznawczego” są zobowiązani do przestrzegania i utrzymywania wysokich standardów rzetelności naukowej.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ REDAKCJI

• zapewnienie poufności przekazywanych informacji

• identyfikacja i zgłoszenie jakichkolwiek konfliktów interesów

• obiektywne działanie i poszanowanie równości wszystkich autorów i artykułów rękopisów bez dyskryminacji ze względu na płeć, wyznanie, rasę lub pochodzenie etniczne

ODPOWIEDZIALNOŚĆ AUTORÓW

• złożenie artykułów, które nie zostały opublikowane ani nie zostały przyjęte do publikacji w innym czasopiśmie

• potwierdzenie oryginalności przesłanego artykułu (Redakcja „Rocznika Przekładoznawczego” stosuje politykę antyplagiatową, a po stwierdzeniu plagiatu informuje odpowiednie instytucje)

• przedstawienie aktualnych, ważnych i wiarygodnych wyników zgodnie z zasadami rzetelności naukowej (z uwagi na fakt, że fałszowanie danych stanowi poważne przestępstwo przeciwko rzetelności naukowej)

• umieszczenie właściwych odniesień i cytowań oraz uznania prac innych autorów cytowanych w przedłożonym artykule

• zapewnienie, w razie potrzeby i na prośbę Redakcji, dostępu do danych zebranych w trakcie procesu badawczym (po publikacji)

• uzyskanie zgody na powielanie lub kopiowanie materiałów chronionych prawem autorskim

• wyrażenie zgody na warunki zawarte w umowie licencyjnej, w tym na rozpowszechnianie nadesłanego tekstu w wersji elektronicznej w formule open access na licencji Creative Commons (CC BY - ND 3.0), m.in. poprzez platformę cyfrową Wydawnictwa Naukowego UMK oraz repozytorium UMK (Umowa z autorem artykułu /czasopismo/)

 ODPOWIEDZIALNOŚĆ RECENZENTÓW

• recenzowanie przedłożonych artykułów w sposób obiektywne, pozbawiony uprzedzeń i bezstronny

• ujawnianie możliwych konfliktów interesów

• informowanie o wszelkich podobieństwach, niezależnie od intencji autora, do pracy / prac, które zostały już opublikowane

• zachowanie poufności informacji dotyczących artykułów i procedur recenzyjnych

NIEETYCZNE POSTĘPOWANIE

Redakcja „Rocznika Przekładoznawczego” wdraża procedury antyplagiatowe. Wszystkie stwierdzone i wykryte przypadki plagiatu zostaną ujawnione, a odpowiednie instytucje zostaną powiadomione.

Konferencja w Toruniu