CEL I ZAKRES PISMA

Celem „Rocznika Przekładoznawczego” jest wymiana myśli między osobami zajmującymi się przekładem zarówno od strony praktycznej, jak i teoretycznej. Zależy nam więc na dzieleniu się doświadczeniem przez tłumaczy-praktyków i dydaktyków przekładu oraz spojrzeniu przedstawicieli środowisk naukowych zajmujących się przede wszystkim teorią translacji.

Do naszego pisma przyjmujemy:

- artykuły poświęcone teorii, praktyce i dydaktyce przekładu;

artykuły recenzyjne zawierające krytyczną analizę i ocenę publikacji naukowej, wydanej w tym samym roku, co planowany numer, bądź w ciągu dwóch lat poprzedzających (np. nr 15/2020 – książki wydane w latach 2018–2020);

przekłady artykułów przekładoznawczych prezentujące  najciekawsze ustalenia translatologiczne, które dotąd nie doczekały się przekładu na język polski;

- varia, w tym: omówienia książek, sprawozdania z konferencji/warsztatów przekładoznawczych, noty, „in memoriam”.

Nie publikujemy tekstów, które nie mieszczą się w wymienionym wyżej zakresie, w których nie były przestrzegane zasady etyki i rzetelności naukowej, które nie spełniają kryteriów i wytycznych „Rocznika Przekładoznawczego”. Szczegółowe informacje zawarte są w zakładce Wskazówki dla autorów

Teksty do „Rocznika Przekładoznawczego” przyjmujemy w systemie ciągłym. Nabór do pisma za dany rok zamykany jest 30 kwietnia lub wcześniej (w przypadku zebrania kompletnego materiału). Informacja o naborze bądź jego zamknięciu dostępna jest w zakładce Aktualności.

Teksty należy kierować na adres bobowska@umk.pl (Patrycja Bobowska-Nastarzewska, sekretarz).

Redakcja „Rocznika Przekładoznawczego” nie pobiera opłat za składanie tekstów, prace redakcyjne oraz za publikację w czasopiśmie.

Autorzy, którzy publikują w „Roczniku Przekładoznawczym”, zgadzają się na warunki zawarte w umowie licencyjnej (Umowa z autorem artykułu /czasopismo/).

Konferencja w Toruniu